Edukacja bez barier w ZSS im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu

    Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego: 4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Opis projektu:

    Celem główny projektu jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego oferowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Zawierciu poprzez realizację kompleksowego programu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (87 uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności) oraz utworzenie w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w postaci dwóch pracowni z odpowiednim wyposażeniem i pomocami dydaktycznymi, oraz prowadzenie zajęć wyrównawczych i rozwijających dla 87 (38K i 49 M) uczniów oraz wsparcie dla 12 (8K, 4M) nauczycieli co zostanie zrealizowane do 31.08.2021r.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Edukacja bez barier w ZSS im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu

Załącznik nr 1 A - Formularz zgłoszeniowy do Projektu dla uczniów i uczennic

Załącznik nr 1 B - Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 4 A Lista rankingowa uczniów i uczennic

Załącznik nr 4 B Lista rankingowa nauczycieli 2018

Załącznik nr 5 Lista rezerwowa

Załącznik nr 6 Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej

Załącznik nr 7 Usprawiedliwienie 2018

Załącznik nr 8 A Rezygnacja

Załącznik nr 8 B Rezygnacja

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2018

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY -
SPECJALNA W ZAWIERCIU

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Gimnazjum nr 5

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Szkoły Podstawowej nr 15

OSIĄGNIĘCIA

 

  

Ankiety

 

Ankiety

 

Licznik odwiedzin:
Administrator strony: Sławomir Głowacz & TM. Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl